ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ                                               ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΕΣΜΗ   

                     Αναπληρωτής Καθηγητής                                                                 ELECTRON  BEAM  LITHOGRAPHY  LAB   

                                                                                         threeD3.jpg

     Περιγραφή Ερευνητικών Δραστηριοτήτων           Δημοσιευμένες Εργασίες           Βιβλίο "Handbook of surfaces and interfaces of materials"

                                                             

                                                                        Α-ΕΞΑΜΗΝΟ:         1Α) ΦΥΣΙΚΗ-Ι, Τμήμα Μηχανικών H/Y

     ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:                                                2Α) ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ

                                                                        Β-ΕΞΑΜΗΝΟ:         1Β) ΦΥΣΙΚΗ-ΙΙ, Τμήμα Μηχανικών H/Y

                                                                                                          2Β) ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ

      ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:      Ανάλυση Πειραματικών Σφαλμάτων στη Φυσική

      Επιστημονική Επιμέλεια και συμμετοχή στη μετάφραση του Βιβλίου: Electrical Engineering, 4th edition, G. Rizzoni

      Τόμος 1:Θεωρία Κυκλωμάτων                           Τόμος 2: Ηλεκτρονική                          Τόμος 3: Ηλεκτρομηχανική